Đặt hàng

VPS Premium

VPS Premium Cấu hình mạnh mẽ

VPS SSD P1 0 Đang có sẵn

 • 1 CPU
 • 1GB RAM
 • 15GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD P2 0 Đang có sẵn

 • 1 CPU
 • 2GB RAM
 • 20GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD P3 0 Đang có sẵn

 • 2 CPU
 • 2GB RAM
 • 30GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD P4 0 Đang có sẵn

 • 2 CPU
 • 4GB RAM
 • 50GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD P5 0 Đang có sẵn

 • 3 CPU
 • 4GB RAM
 • 50GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD P6 0 Đang có sẵn

 • 4 CPU
 • 6GB RAM
 • 60GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD P7 0 Đang có sẵn

 • 4 CPU
 • 8GB RAM
 • 80GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD P8 0 Đang có sẵn

 • 6 CPU
 • 8GB RAM
 • 120GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD P9 0 Đang có sẵn

 • 8 CPU
 • 12GB RAM
 • 160GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD P10 0 Đang có sẵn

 • 8 CPU
 • 16GB RAM
 • 240GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD P11 0 Đang có sẵn

 • 10 CPU
 • 22GB RAM
 • 300GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD P12 0 Đang có sẵn

 • 16 CPU
 • 32GB RAM
 • 460GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD P13 0 Đang có sẵn

 • 22 CPU
 • 48GB RAM
 • 800GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD P14 0 Đang có sẵn

 • 32 CPU
 • 64GB RAM
 • 800GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD P15 0 Đang có sẵn

 • 32 CPU
 • 128GB RAM
 • 960GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông